real time web analytics
ADVERTENTIE PLAATSEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

Markthoek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels de website een gebruiksovereenkomst met Markthoek heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Adverteerder: de gebruiker als bedoeld in het vorige lid die middels de webruimte een advertentie plaatst of heeft geplaatst.

Gebruiksovereenkomst: de tussen de gebruiker en Markthoek, middels registratie door de gebruiker op de website, tot stand gekomen overeenkomst.

Website: de website van Markthoek waarop de gebruiksovereenkomst wordt gesloten: markthoek.nl.

Webruimte/account: het middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief voor de gebruiker toegankelijke gedeelte van de website waarmee de gebruiker advertenties kan plaatsen c.q. waardoor door de gebruiker gereageerd kan worden op advertenties.

Advertentie: het middels de webruimte door de adverteerder geplaatste aanbod van producten en/of diensten.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Markthoek en iedere tot stand gekomen gebruiksovereenkomst.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de gebruiksovereenkomst wordt gesloten, aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien Markthoek niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Markthoek het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

De gebruiksovereenkomst komt tot stand door registratie van de gebruiker op de website. De gebruiker is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.

Bij het sluiten van de gebruiksovereenkomst verklaart de gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.

Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvangt de gebruiker een e-mailbericht ter bevestiging van de registratie, op welk moment de gebruiksovereenkomst geldt als tot stand gekomen.

De gebruiker is verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot de webruimte geheim te houden. Alle handelingen die onder het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

Minderjarigen zijn slechts gerechtigd om gebruik te maken van de website indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

De gebruiker maakt nimmer aanspraak op een bepaalde gebruikersnaam of wachtwoord. Het gebruik van beledigende, aanstootgevende of andere in redelijkheid onbetamelijke gebruikersnamen zijn verboden, zulks ter beoordeling van Markthoek. Bovendien zijn gebruikersnamen verboden die links aanduiden naar internetpagina’s en gebruikersnamen die bepaalde rechten van een andere gebruiker voorwenden. Markthoek is te allen tijde bevoegd ongeoorloofde gebruikersnamen te weigeren, dan wel het bijbehorende account te blokkeren of te verwijderen.

Per gebruiker is slechts één account toegestaan. Bij het aanmaken van een account is het niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die een URL of een gedeelte van een URL bevat.

 

ARTIKEL 4. | HET PLAATSEN VAN EN REAGEREN OP ADVERTENTIES

Advertenties dienen aan de in de volgende leden vermelde regels te voldoen.

Het aanbod van een bepaald product of bepaalde dienst, mag uitsluitend in een enkele advertentie worden ondergebracht.

De titel en tekst van de advertentie dienen een omschrijving te bevatten van het aanbod van het betreffende product of de dienst. Deze teksten en titels mogen voorts slechts in het Nederlands of Engels worden opgesteld.

Het is de gebruiker niet toegestaan om gratis advertenties, tegelijkertijd, meer dan één keer op de webruimte te plaatsen.

Iedere vraag naar producten of diensten dient in de daarvoor bestemde rubriek te worden geplaatst. Markthoek is gerechtigd geplaatste advertenties in een daarvoor niet bestemde rubriek te verplaatsen of te verwijderen.

Het aanbod van producten of diensten dient zodanig te worden omschreven en/of worden afgebeeld dat andere gebruikers zich een goed oordeel kunnen vormen over de eigenschappen van de aangeboden producten of diensten. Advertenties mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn, dan wel irrelevante afbeeldingen of andere irrelevante informatie bevatten.

Een advertentie mag niet discriminerend zijn of pornografische, beledigende, bedreigende, opruiende, politiek getinte of persoonsgegevens van derden betreffende, inhoud bevatten.

Voorts mag het aanbod van een product of dienst als zodanig niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of de goede zeden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om te beoordelen of zijn aanbod rechtmatig is.

Indien het product of de dienst die in de advertentie wordt aangeboden, is verkocht c.q. niet meer beschikbaar is, dient de advertentie door de adverteerder te worden verwijderd. 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de op de website weergegeven advertenties. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor controle op de betrouwbaarheid van de adverteerders.

Het is de adverteerder verboden een advertentie te plaatsen met als enig doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, tenzij dit in de groep “Diensten en Vakmensen” plaatsvindt. Voorts is het plaatsen van advertenties uitsluitend om kliks op websites van derden te genereren, niet toegestaan.

Het vermelden van merk- en handelsnamen behorende tot producten of diensten die niet in de advertentie worden aangeboden, is niet toegestaan.

De adverteerder staat ervoor in dat zijn advertentie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Producten en diensten mogen slechts in de tekst van de advertentie met andere producten of diensten worden vergeleken en aldus niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarrend zijn ten aanzien van de oorspronkelijke herkomst van het product of de dienst. Bij de vergelijking mag geen merknaam van het andere product of de dienst waarmee vergeleken wordt, worden genoemd. 

Het is niet toegestaan om middels de advertentie zichzelf te vrijwaren van aanspraken in verband met de echtheid van de aangeboden producten; de adverteerder dient zich ervan te vergewissen dat de door hem aangeboden producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden middels een advertentie.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast de advertentie van de adverteerder.

Het is de adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie slechts een deel van de prijs te vermelden.

Alle door de adverteerder middels een advertentie te vermelden prijzen dienen inclusief btw te worden weergegeven.

De opmaak van advertenties kan dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere applicaties van derden.

Een bod van een gebruiker op een product of dienst van een andere gebruiker is niet bindend. De adverteerder is nimmer verplicht een bod te accepteren, ook al is deze redelijk of beantwoordt het aan de vraagprijs van de adverteerder. Een bod verplicht degene die het bod heeft uitgebracht voorts niet tot aankoop van het betreffende product of de dienst.

Markthoek behoudt zich het recht voor advertenties te controleren en op grond van gewichtige redenen te weigeren of te verwijderen. Voorts behoudt Markthoek zich het recht voor om op grond van gewichtige redenen accounts, geplaatste biedingen, afbeeldingen of andere gegevens te weigeren of te verwijderen. Als gewichtige reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat het aanbod of de vraag naar producten en/of diensten in strijd is met de wet, deze algemene voorwaarden, de openbare orde of goede zeden.

 

ARTIKEL 5. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

De gebruiker is te allen tijde bevoegd zijn registratie ongedaan te maken en daarmee de gebruiksovereenkomst te beëindigen, op de daartoe door Markthoek voorgeschreven wijze. In dat geval maakt de adverteerder nimmer aanspraak op enige restitutie of kwijtschelding van betalingen.

Markthoek is gerechtigd de gebruiksovereenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de account van de gebruiker of de daarmee samenhangende functionaliteiten van de webruimte tijdelijk of blijvend te blokkeren, indien de gebruiker zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt, tenzij de schending van de verplichting door de gebruiker de maatregel niet rechtvaardigt. Op deze gevallen is de laatste zin van het vorige lid van overeenkomstige toepassing.

Markthoek kan in het kader van de in het vorige lid bedoelde maatregelen, indien daartoe aanleiding is, binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven aan de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld aan de politie.

 

ARTIKEL 6. | MISBRUIK

Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan het inbreuk maken op de privésfeer van andere gebruikers, het opzettelijk invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het promoten van concurrerende websites, het ten aanzien van de website of servers van Markthoek opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Markthoek.

Het is de gebruiker verboden de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. begrepen het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van Markthoek of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere teksten, beeldmateriaal, waaronder racistische uitingen, pornografie, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Markthoek afhankelijk is, waaronder mede begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera. Het is de gebruiker voorts verboden bedreigende en intimiderende uitingen middels de webruimte te verspreiden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om middels de website persoonsgegevens van andere gebruikers, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze gegevens niet ter beschikking zijn gesteld van de gebruiker.

Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties, beledigende inhoud en andere klachten over adverteerders of problemen met de website, wordt de gebruiker verzocht via het contactformulier op de website of per e-mail (info@markthoek.nl) contact op te nemen met Markthoek.

 

ARTIKEL 7. | BETAALDE ADVERTENTIES, PRIJZEN EN BETALINGEN

Adverteren op de website is in beginsel kosteloos. Aan zogenoemde TOP-advertenties, speciale zakelijke advertenties en ondersteuning bij het plaatsen van advertenties voor zakelijke gebruikers, zijn kosten verbonden. Op basis van de gebruiksovereenkomst met de adverteerder kan een offerte aan de adverteerder worden verstrekt voor de openbaring van speciale zakelijke advertenties of ondersteuning bij het plaatsen van advertenties. Op dergelijke offertes en naar aanleiding daarvan tot stand gekomen overeenkomsten tussen de adverteerder en Markthoek, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing.

De adverteerder die een betaalde advertentie plaatst, komt het wettelijke recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe. Voor de adverteerder, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dit uitsluitend indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de adverteerder en hij daarmee verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

Betaalde advertenties worden gedurende 14 dagen op de website geopenbaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een overeenkomst tussen Markthoek en de adverteerder uitdrukkelijk voorziet in het heractiveren van advertenties, wordt de looptijd waarbinnen de advertentie op de website wordt geopenbaard, per heractivering, voor de duur van 60 dagen verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Markthoek is te allen tijde gerechtigd om zijn prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Markthoek voorgeschreven wijze, middels elektronische vooruitbetaling op de website dan wel overboeking. Betaling middels overboeking dient te geschieden binnen de door Markthoek aangegeven termijn. In geval van vooruitbetaling, is Markthoek niet eerder gehouden om de verbintenis uit te voeren, dan nadat de adverteerder de daarvoor verschuldigde prijs heeft voldaan.

De adverteerder stemt ermee in dat facturen hem per e-mail beschikbaar worden gesteld. Middels het contactformulier kan de adverteerder echter aanvragen dat facturen per post aan hem worden verstuurd.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de adverteerder van rechtswege in en is Markthoek gerechtigd om de betreffende betaalde functionaliteiten van de website voor de adverteerder te blokkeren totdat betaling van het volledige openstaande bedrag heeft plaatsgevonden. Indien betaling na een daartoe strekkende betalingsherinnering, binnen de daartoe aangezegde termijn, niet heeft plaatsgevonden, is Markthoek gerechtigd om de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Markthoek om nakoming van de betalingsverplichtingen te vorderen. De schade die Markthoek in verband met zodanige ontbinding van de overeenkomst lijdt, komt voor rekening van de adverteerder.

Alle redelijke kosten, waaronder buitengerechtelijke, gerechtelijke als executiekosten door Markthoek gemaakt ter verkrijging van de door de adverteerder verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de adverteerder.

 

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Markthoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Markthoek ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder andere gebruikers van de website mede begrepen.

Markthoek stelt slechts webruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de eventuele transacties tussen gebruikers onderling. Markthoek is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze transacties voortvloeit. Bij geschillen tussen gebruikers onderling kan Markthoek nimmer worden betrokken.

Markthoek is niet in staat de identiteit van andere gebruikers met zekerheid vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.

Markthoek is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door gebruikers op de website geplaatste gegevens, waaronder mede begrepen biedingen, advertenties en onderdelen daarvan, zoals afbeeldingen en video’s, onrechtmatig of misleidend zijn. Markthoek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de website geopenbaarde gegevens. De gebruiker vrijwaart Markthoek van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de gebruiker middels de website geopenbaarde gegevens onrechtmatig of misleidend zijn.

Markthoek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot de webruimte.

Markthoek spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan Markthoek niet garanderen dat het aanbod onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen op de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Markthoek ter zake is uitgesloten.

Markthoek is te allen tijde bevoegd de website of de webruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van Markthoek of derden. Alle aansprakelijkheid van Markthoek ter zake is uitgesloten.

Markthoek is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de website. Voorts is Markthoek niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.

Indien de website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is Markthoek nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Markthoek heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Dit geldt tevens voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten valt onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener.

Markthoek spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Markthoek is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker verstrekte gegevens.

Indien Markthoek om welke reden dan ook toch aansprakelijkheid jegens de gebruiker draagt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de gebruiker aan Markthoek heeft betaald gedurende drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende omstandigheid waaruit de aansprakelijkheid van Markthoek is voortgevloeid.

De gebruiker is jegens Markthoek aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Markthoek, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden.

Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Markthoek van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

De gebruiker vrijwaart Markthoek van eventuele aanspraken van derden, waaronder medegebruikers mede begrepen, die in verband met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Markthoek toerekenbaar is.

De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Markthoek.

 

ARTIKEL 9. | PRIVACY

Indien de gebruiker, direct of indirect middels de website, (persoons)gegevens van andere gebruikers ter kennis komt, is de gebruiker verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. De gebruiker zal de hier bedoelde gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen, slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld en niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken gebruiker. Als vertrouwelijke gegevens worden aangemerkt alle (persoons)gegevens van gebruikers die op welke wijze dan ook, direct of indirect middels de systemen van Markthoek zijn geopenbaard of ter kennis van de gebruiker zijn gekomen.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten die niet van gebruikers afkomstig zijn, behoren toe aan Markthoek. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de website.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

Op iedere gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor Markthoek zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een wijziging in het door hem opgegeven (contact)gegevens, door deze gegevens op zijn account te wijzigen. Indien de gebruiker ter zake nalatig is, komt de eventueel daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de gebruiker en worden verkeerd geadresseerde mededelingen van Markthoek verondersteld door de gebruiker te zijn ontvangen.

In geval van geschillen tussen Markthoek en de gebruiker, verplichten partijen zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Wordt het geschil niet onderling beslecht en wordt een beroep op de rechter gedaan, dan wordt, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Markthoek aangewezen om van het geschil kennis te nemen.

 

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord